W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

RODO

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy informuje, że przetwarza dane osób fizycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Informacja o zasadach przetwarzana danych osobowych w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych w Trzebnicy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L z 2016 Nr 119, str. 1).

Administrator danych:
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych, dane są przetwarzane w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. 

Inspektor Ochrony Danych:
„Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych w Trzebnicy jest p. Małgorzata Durbajło-Mrowiec.” Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych wysyłając korespondencję na adres: Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica oraz e-mailem iod@um.trzebnica.pl. 


Cele przetwarzania i podstawa prawna:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, b, c, RODO: 
Przetwarzanie następuje na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, np. osób dzwoniących do Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych. 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora (konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy). 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji statutowych zadań Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych. 


Odbiorcy danych: 
Dane osobowe nie są udostępniane/przekazywane, za wyjątkiem podmiotów z którymi administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych, np. w celu serwisowania eksploatowanego systemu informatycznego, obsługi prawnej. 


Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.z 2011r. nr 14 poz.67 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo :

* do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
* do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 

Obowiązek podania danych wynika z:


1.   Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z ze zm.);

2.   Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.);

3.   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.);

4.   Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1762 ze zm.).


Profilowanie
Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

Zasady udzielania informacji osobom fizycznym
Informacje o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można uzyskać na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych w Trzebnicy, przesłanego pocztą na adres Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy lub sporządzonego w postaci elektronicznej i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.